Regulamin Konkursu Fair-Play

Regulamin Konkursu Fair-Play dla klubów biorących udział w rozgrywkach IV ligi LZPN.

Dbając o stałą poprawę stanu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich oraz tworzenia przyjaznych stadionów dla szerokiej rzeszy kibiców, wprowadza się od sezonu 2013/14 konkurs ?Fair ? Play?, obowiązujący w rozgrywkach IV ligi lubuskiej.


1. W konkursie biorą udział zespoły występujące w IV lidze i rozegrały cały sezon 2013/2014.
2. Oceny wg podanych niżej kryteriów dokonują sędziowie główni zgodnie z załączonym drukiem.
Druk oceny należy przesłać łącznie ze sprawozdaniem sędziego, który następnie jest przekazywany do Komisji Bezpieczeństwa.
3. Komisja ds. Bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych ?ocen? prowadzi ewidencję konkursu dokonując końcowego rozliczenia w terminie jednego tygodnia po zakończeniu rozgrywek sezonu 2013/14.
4. Wyróżnieniu podlegają zespoły które zajmą w kwalifikacji pierwsze trzy miejsca .
Zwycięzcą konkursu zostaje drużyna, która uzyska największą ilość punktów.
5. Nagrodami w konkursie będą:
I Miejsce
   Puchar Fair ? Play Prezesa LZPN
   Dyplomy
   Nagroda rzeczowa ( komplet strojów dla drużyn ? 18 sztuk)
II Miejsce
   Dyplom
   Nagroda rzeczowa ( komplet toreb sportowych ? 18 sztuk)
III Miejsce
   Dyplom
   Nagroda rzeczowa ( komplet piłek ? 18 sztuk)
6. Komisja ds. Bezpieczeństwa przed sezonem 2013/14 dokona instruktarzu sędziów prowadzących zawody IV ligi oraz Zarząd Lubuskiego Kolegium Sędziów.
7. Sposób wręczenia nagród określi Zarząd LZPN odrębnym postanowieniem.
8. Prawo interpretacji regulaminu oraz kryteriów oceny przysługuje Zarządowi LZPN.
9. Kryteria przyznania punktów ?Fair ? Play? w sezonie 2013/2014.

9.1 Żółte i czerwone kartki.
Od sumy 10 punktów odejmuje się za:
- żółtą kartkę - 1 punkt
- czerwoną kartkę - 2 punkty - akcja ratunkowa (faul taktyczny)
- 3 punkty - gra brutalna, wybitnie niesportowe zachowanie
- zawodnik, który dostaje drugą żółtą kartkę i w rezultacie czerwoną kartkę, odejmuje się dwa punkty
- zawodnik, który wcześniej otrzymał żółtą kartkę i otrzymuje samoistną czerwoną kartkę należy odjąć 1 + (2 lub 3) tj 3 lub 4 punkty.
Liczba punktów za żółte i czerwone kartki może być ujemna.

9.2 Gra pozytywna
? maksimum - 5 punktów
? minimum    - 1 punkt
Najistotniejszym celem tej oceny jest nagrodzenie pozytywnej, atrakcyjnej dla widzów gry. W ocenie tej należy uwzględnić następujące aspekty:

Pozytywne
? preferowanie taktyki ofensywnej, przyspieszanie tempa gry,
? zachowanie płynności akcji,
? dążenie do zdobywania bramek bez względu na wynik meczu,
? widowiskowość ( bramkowy wynik meczu ),

Negatywne
? opóźnianie tempa gry, taktyka oparta na grze ?faul?,
? symulacje i ?aktorskie? zachowania zawodników.
Ogólnie, gra pozytywna obejmuje liczbę stworzonych sytuacji bramkowych i strzelonych bramek.

9.3 Zachowanie wobec przeciwników
? maksimum - 5 punktów
? minimum - 1 punkt
Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminów rozgrywek, przepisów gry w piłkę nożną,
szanować swoich przeciwników, jak również propagować zachowania pozbawione
prowokacji i agresji.
Przy ocenianiu zachowania zawodników w stosunku do swoich rywali, nie należy odejmować punktów za żółte i czerwone kartki.
Ocena powinna być dokonana na podstawie pozytywnych zachowań zawodników, niż na podstawie przewinień. Zachowania właściwe, ale pozbawione pozytywnych gestów w stosunku do przeciwników, należy oceniać niżej.

9.4  Zachowanie wobec sędziów
? maksimum - 5 punktów
? minimum - 1 punkt
Od zawodników oczekuje się szacunku dla wszystkich sędziów prowadzących zawody, jak również respektowania ich decyzji. W tej ocenie także należy unikać podwójnego punktowania za żółte i czerwone kartki.
Pozytywne zachowania w stosunku do sędziów powinno być nagradzane wysoka oceną, biorąc pod uwagę akceptowanie przez zawodników wątpliwych decyzji sędziów, bez stosowania protestów. Normalne zachowania, ale pozbawione pozytywnych gestów i zachowań w stosunku do sędziów powinno być oceniane niżej.

9.5 Zachowanie osób przebywających na ławkach rezerwowych
? maksimum - 5 punktów
? minimum - 1 punkt
Od osób przebywających na ławkach rezerwowych, oczekuje się, że podejmą one starania mające na celu podniesienie poziomu etyczno ? moralnego i sportowego swojej drużyny za pomocą wszelkich dozwolonych środków i działań. Oczekuje się również, że przekazywać będą zawodnikom uwagi, aby ci zachowywali się zgodnie z zasadami Fair Play.
W ocenie tej należy wziąć pod uwagę wszystkie pozytywne i negatywne zachowania osób przebywających na ławkach rezerwowych, np. uspokajanie ? prowokowanie zawodników lub kibiców, reakcja na decyzje sędziów itp. W ocenie tej należy również brać pod uwagę współpracę z przedstawicielami mediów. Zachowanie właściwe, ale pozbawione pozytywnych gestów i zachowań , powinno być oceniane niżej.

9.6 Zachowanie publiczności
? maksimum -  5 punktów
? minimum - 1 punkt ( w przypadku braku kibiców - 0 punktów)
Publiczność jest traktowana jako bardzo ważny element widowiska piłkarskiego. Wsparcie kibiców może przyczynić się do odniesienia sukcesu przez drużynę. Od kibiców oczekuje się aktywnego uczestnictwa i dopingu dla drużyn. Zachęcanie drużyn do sportowej rywalizacji poprzez pozytywne hasła i okrzyki, pozbawione wulgarnych i obraźliwych treści ? haseł, okrzyków, przyśpiewek itp. powinno przynieść pozytywny wpływ na atmosferę zawodów.
W pierwszym sezonie nie oceniamy kibiców gości.

II. Końcowa ocena.
Końcowa ocena meczu jest obliczana poprzez zsumowanie punktów za każde kryterium i podzielenie przez 10
Np.:
Drużyna gospodarzy:
7+3+4+3+4+7=28:10=2,8
Drużyna gości:
6+3+3+2+3+0=17:10=1,7
Suma ocen z 30 meczy każdego zespołu, stanowi ocenę końcową.
- W przypadku równej ilości punktów decyduje wyższe miejsce zespołu w tabeli po sezonie.
- W przypadku nie rozegrania meczu (walkower) drużyna z powodu, której nie rozegrano meczu otrzymuje 0 ( zero) punktów, druga drużyna otrzymuje średnia ocenę z całego sezonu.